Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Hyzmat

1. Satuwdan öňki hyzmat

(1) ulanyjy zerur bolsa, önüm bilen tanyş bolmadyk ulanyja iň amatly önümi, dogry aýratynlyklary we modelini saýlamaga kömek ediň.
(2) ulanyjylaryň saparlaryny mähirli garşylaň we ulanyjylaryň jaňlary, hatlary we jogapkärçiligi bilen öz wagtynda işleşiň.


2. Satyşlar we hyzmatlar

(1) şertnamanyň tehniki talaplaryna we degişli milli ülňüleriň öndürilişine, hiline we mukdaryna laýyklykda harytlary wagtynda eltip bermek.
(2) ulanyjy haýyş etse, kompaniýamyz ulanyjylara haryt satylýan gurallary mugt ulanmak barada bilim berer we ulanyjylara web sahypasynda dogry gurulmagyna ýol görkezer.
.


3. Satuwdan soňky hyzmat

. , ýerdäki hyzmat we hil meselesi çözülenok, beýleki işçiler ewakuasiýa etmeli däl.
(2) gözden geçirmezden ozal önümleriň zaýalanmagy, hili we ýetmezçiligi üçin kompaniýamyz jogapkärdir.
. ýerine ýetirilen hyzmatlary, amatly çykdajylary kompaniýamyz çeker.
(4) iki tarap hem ulanyjynyň jogapkärçiligi sebäpli ýüze çykýan hil meselesidigini tassyklaýarlar. Biziň kompaniýamyz hem bu meseläni çözmäge işjeň kömek edýär we ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşýar.
(5) ulanyjynyň dizaýnynyň, önümiň spesifikasiýasynyň, görnüşiniň we üýtgeýşiniň üýtgemegi sebäpli kompaniýa ulanyjynyň gyssagly zerurlyklaryna işjeň jogap berer, ulanyjynyň amaly zerurlygynyň önümi bolsa, ulanyjylaryň talaplaryny kanagatlandyrmaga synanyşar. dizaýn üýtgemeleri sebäpli ulanmagy dowam etdirip bilmeýär, kompaniýa ulanyjyny gaýtadan işlemek bilen işjeň işleşer, ulanyjynyň ýüküni azaldar.
(6) gurmak we ulanmak işinde ulanyjylar tehniki görkezmeleri bermelidirler we kompaniýamyz ulanyjylara mugt hyzmatlar bermek üçin hünärmen tehnikleri iberer.
(7) ulanyjy kompaniýasynyň faýllary, ulanyjynyň pikirine we teklibine yzygiderli girmek, ulanyjynyň statistikasyna we hil meselesiniň derňewine dogry ýol görkezmek, kompaniýanyň dolandyryşyny gowulandyrmak, önümiň hilini we marketing hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, kämillik gözlemek ulanyjynyň zerurlyklary.