Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Optiki kabelleriň arasyndaky tapawut

Optiki kabeller we kabeller barada aýdylanda, her kim özüni nätanyş duýmaly däldir.Hakykatdanam, optiki kabeller we kabeller gündelik durmuşymyzda örän ýygy duş gelýän zatlar we olar biziň aragatnaşyk jogapkärçiligimizi öz üstüne alýarlar.Bu iki kabeliň daşky görnüşi gaty üýtgeşik görünmeýänligi sebäpli, köpümiz ikisiniň arasyndaky tapawudy gaty gowy aýdyp bilmeris, hatda optiki kabelleriňem kabelidigini pikir edip bilmeris.Emma aslynda optiki kabeller optiki kabeller, kabeller bolsa kabellerdir.Aslynda bulutdan we palçykdan tapawutlanýar.Aşakda “Okean kabeli” optiki kabel bilen kabeliň arasyndaky tapawudy size hödürlär, şonuň üçin zerur wagty salgylanyp bilersiňiz.

Süýümli optiki kabel bilen kabeliň arasyndaky tapawuda düşünmezden ozal, süýümli optiki kabeliň nämedigini we kabeliň nämedigine düşüneliň: süýümli optiki kabel iki ýa-da has köp aýna ýa-da plastmassa süýümli optiki ýadrolardan ybarat süýümli optiki kabeliň bir görnüşidir. Içinde gorag örtüginde, plastik PVX daşky ýeň bilen örtülen aragatnaşyk kabeli;kabel bir ýa-da birnäçe özara izolýasiýa geçirijilerden we daşarky izolýasiýa gorag gatlagyndan, güýç ýa-da maglumatlary bir ýerden başga ýere geçirýän geçirijilerden ýasalýar.

Optiki kabeliň we kabeliň manysyndan, olaryň arasyndaky tapawudy esasan üç tarapdan görüp bileris: material, geçiriş (ýörelge, signal we tizlik) we ulanylyşy:

1. Materiallar nukdaýnazaryndan optiki süýümli kabeller iki ýa-da has köp aýnadan ýa-da plastmassa optiki süýümli ýadrolardan, adaty kabeller bolsa geçiriji hökmünde metal materiallardan (esasan mis, alýumin) ýasalýar.

2. Signalyň geçiriş we geçiriş tizligi: Kabel elektrik signallaryny iberýär;optiki süýüm optiki signallary iberýär, optiki kabeliň optiki ýol ýaýramagy köp ugurly ýaýramakdyr.Optiki kabeliň optiki signaly adaty kabeliň elektrik signalyndan has çalt.Dünýädäki täjirçilik ýeke lazer geçiriji ýeke süýümli kabel tor birikmesiniň iň çalt tizligi sekuntda 100 Gb.Şonuň üçin näçe köp signal geçse, berilýän maglumatlaryň mukdary şonça köp bolar;şol bir wagtyň özünde süýümli optiki geçirijiniň geçirijilik ukyby mis kabellerinden ep-esli ýokarydyr, Mundan başga-da, iki kilometrden gowrak aralyk aralygy goldaýar, bu has uly tor gurmak üçin gutulgysyz saýlawdyr.

3. Geçiriş ýörelgesi: Adatça, optiki süýümiň bir ujundaky geçiriji enjam ýagtylyk impulsyny optiki süýüme geçirmek üçin ýagtylyk diodyny ýa-da lazeri ulanýar, optiki süýümiň beýleki ujundaky kabul ediji enjam bolsa kesgitleýär duýgur elementi ulanyp impuls.

4. Ulanyş gerimi: Adaty kabeller bilen deňeşdirilende, optiki kabeller gowy elektromagnit päsgelçiligiň artykmaçlygy, berk gizlinlik, ýokary tizlik we uly geçirijilik ukyby sebäpli has gymmat.Maglumat geçirmek;we kabeller, esasan, energiýa geçirmek we pes derejeli maglumatlary geçirmek üçin ulanylýar (telefon ýaly) we amaly diapazon has giňdir.


Iş wagty: 31-2022-nji mart