Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Täze üpjün ediji üçin “Fiberhome” zawodyna baryp görmek we audit

news (1)
2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda, Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd-iň syn topary, kompaniýamyzyň baş müdiri jenap Kiao bilen bilelikde zawodymyzda ýerinde barlag geçirdi.Oňa uly ähmiýet berip, kabul ediş meýdançasyny öňünden düzdük.

news (2)
Syn, ünsi we Henwkonyň esasy ýagdaýyny öwrenmek üçin maksat, maksatlar we nokatlar bilen tanyşdyran iki tarap, Tehniki, Ylmy-barlag, Biznes we beýleki bölümleriň direktorlary bilen bilelikde önümçilik ussahanamyza baryp gördüler.Gözegçilik topary, sapar wagtynda önümçilik prosesi we synag ülňüleri ýaly her bir baglanyşygy anyk bilýärdi we önümlerimize we hyzmatlarymyza tassyklama bildirip, ýerinde dartyş güýji synagyny geçirdi.

news (3)
Apparat ussahanasynda

news (4)
Öňünden taýýarlanan çybyklaryň ussahanasynda

news (5)
Fiberhome topary ýerdäki sapardan soň kompaniýamyzyň önümçiligini, gözlegini we ulgam dolandyryş kuwwatyny çuňňur bilmek üçin mejlisler otagynda degişli hil ulgamy resminamalaryny barlady.Mundan başga-da, her bölümiň müdirlerinden amallary dolandyrmagyň we gözegçilik etmegiň ýagdaýy barada soradylar we biziň bölümimizden habarçy jogaplaryny aldylar.Communicationhli aragatnaşyk kursy köp sazlaşykly boldy.
Agşam sagat 5 töweregi gözden geçiriş topary öz işini tamamlady we umuman kompaniýamyzdan kanagatlanýandygyny duýdy, netijede ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy maksat edinýär.
“Henvcon”, içerki we halkara müşderileriň ýerinde gözden geçirişini, ýagny ösüşimizi höweslendirmek üçin elmydama taýyn.Her bir üstünlikli audit bilen, diňe bir markamyzyň keşbini güýçlendirmek bilen çäklenmän, kompaniýamyzyň gutaryp biljekdiginiň hakyky subutnamasyny öndürýän önümçilik kuwwaty, önümçilik enjamlary, önümçiligiň netijeliligi we hil taýdan hemmetaraplaýyn güýjümizi olara görkezýäris. ýokary hilli we takyk mukdarda sargyt.


Iş wagty: 22-2022-nji fewral