Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Ajaýyp guş uçuşlary 2021-nji ýylda sypdyryp bilmersiňiz

Guşlaryň uçuşyny üýtgedijiler häzirki wagtda peýdaly önümler bolup, ýokary woltly kömekçi polýuslarda wakuum wyklýuçatellerine guşlaryň urmagy sebäpli elektrik togunyň kesilmeginiň öňüni almaga kömek edýär.Arkaýyn oturyp, adaty işiňizi ýerine ýetirýän bolsaňyz, birden gaty ses eşidilýär we güýç azalýar.Soň bolsa, uçuşda bir guşuň ýokary woltly simiň vakuum wyklýuçatellerini döwüp, uly zeper ýetirendigini öwrenersiňiz.Şeýle ýagdaýda size şeýle çözgüt gerekdi, eger ulanan bolsaňyz, bu ýagdaýy şu gün görmeli bolmazdyňyz.Şübhesiz, bu ýerde guş uçuşlaryny üýtgedijileriň çözgüdi barada gürleşýäris.

gdfs (1)

Guşlaryň uçuşlary näme üçin zerur?
Theer togalagynda elektrik liniýalarynyň gurulmagy guşlaryň ömrüne has köp zyýan ýetirýär.Bu setirlere garşy çaknyşmagy sebäpli her ýyl milliardlarça guş ölýär.Ikinjiden, olaryň çaknyşmagy janly simlere, transformatorlara, ýigit simlerine we beýleki gymmat enjamlara uly zeper ýetirýär.Mundan başga-da, elektrik togunyň kesilmegi elhenç aladalary döredýär.Guşlaryň çaknyşmagynyň bu howply täsirleri sebäpli guş öwrüjilerini ulanmak zerur boldy.Netijede, guş uçuşlaryny üýtgedijileriň peýdalaryny aşakdaky usullar bilen jemläp bileris:
Birds Her ýyl guşlaryň we ýaralaryň (howada hereket etmek ýa-da göçmek) janyny halas ediň.
Sudden Birden tok kesilmeginiň aladasyny azaltmak.
A Goragly guş ölen halatynda federal jerimelerden kepil geçiň.
Live Janly simlere, ýigit simlerine, transformatorlara we beýleki gymmat bahaly enjamlara zeper ýetmek howpuny azaltmak.
The Guşlaryň höwürtgelerini janly simlere ýakynlaşdyrmagyna kömek ediň.

Guşlaryň uçuşlary nähili işleýär?
“Henvcon” guş uçuşlaryny bölüp çykarýan öňdebaryjy önümçilik kompaniýasydyr.Çal ýa-da sary ýokary täsirli PVC-den öndürilen , Henvcon guş uçuşy, senagat tüssesine we duzly suwlara täsir etmeýär.Guşlaryň uçuşy, guşlara ýokarky çyzyklary görmäge we sim gurluşlaryny saklamaga kömek edýär we iki hatara we guşlara zyýany azaltmagyň tygşytly usulyny üpjün edýär.Günüň başynda we ahyrynda guşlara aşa howp astynda howada has köp aýlanýandyklaryny görenlerinde guşlara görünýär.

gdfs (2)

Guşlaryň uçuşyny üpjün edijini nädip saýlamaly?
Şübhesiz, beýleki müşderiler ýaly, önümleri has täsirli, ýöne has arzan üpjün ediji bilen habarlaşmak isleýärsiňiz.Mundan başga-da, her bir müşderiniň gowy maslahat we kanagatlanandan soň önüm satyn almak islemegi tebigy hadysadyr.Şonuň üçin ägirt uly tejribä we göreldeli tejribä eýe bolan belli bir kompaniýany tapmaly.Mundan başga-da, üpjün edijiden guş uçuş uçarlaryny satyn almazdan ozal olaryň aýratynlyklaryny üpjün etmelisiňiz: guşlary uzakda saklamak üçin amatly, amatly, orta aralyk bahasy, aňsat elýeterli, daşky gurşawyň agyr şertlerini göterýän, pes ýagtylykda aňsat görünýän, üpjün ediji bilen elýeterli aragatnaşyk.

Bu ýerde, adatdan daşary tagallalar üçin meşhur we ajaýyp kompaniýa bolan Henvkonyň adyny hödürleýäris.Şübhesiz, Henvcon ýokarda agzalan ähli talaplaryňyza laýyk gelýän önümleri hödürleýär.Bu ýerde sözümizi subut etjek käbir möhüm aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşýarys.

gdfs (3)

“Henvcon” guş uçuşlary
Belki-de, guşlaryň uçuşlaryny ajaýyp öwrüjiler üçin bazarlary gözlediňiz, ýöne kärhanaňyz Henwcon guş uçarlarynda tamamlanar.“Henvcon”, elektrik liniýalarynda guş süýşürijileri ýaly tehniki enjamlary döretmek boýunça iň oňat iş bilen meşgullandy.Şol bir wagtyň özünde, Henvcon guşlaryny bölüjiler tygşytly we gurmak we aýyrmak aňsat;ýeke el bilen edip bilersiňiz we gurnamak üçin üpjünçiligi kesmegiň zerurlygy ýok.Mundan başga-da, guşlary bölýänler daň atanda we agşam guşlar tarapyndan aňsatlyk bilen görünýär.Ajaýyp himiki garşylyk, güýç häsiýetleri we aşa temperatura aralygynda gowy fiziki häsiýetleri bolan gaty täsirli poliwinil hloridden (PVC) ýasalýar.

Netije
Elektrik liniýalarynda guşlaryň uçuşlary indi dünýäde giňden ýaýrap, aýrylmaz bolup başlaýar.Şeýle-de bolsa, haýsy enjamyň her tarapdan iň amatlydygyna düşünmeli.“Henvcon” has tygşytly we ýokary hilli guş uçuşlaryny üpjün edýär.

Henvcon, müşderini kanagatlandyrmak üçin hünär strategiýasy bilen işleýär.Telekommunikasiýa, elektrik energiýasy we demir ýol ulgamlarynda işleýän elektrik sim armaturlary, kabel armaturlary we liniýa armaturlary bilen baglanyşykly tehniki önümleri öndüriji.Kuwwatly iş ukybymyz bilen öňdebaryjy kompaniýany çykarýarys.Elektrik liniýalarynda guş bölüjileri barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 22-2022-nji fewral