Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

"Durup bolmajak hereketde işjeň durmuş"

Henwkonyň ikinji basketbol dostluk oýnunyň ýazgysy

Saglyk bedeni gowy işiň kepili bolup, durmuş hereketde bolýar.Işgärleriň fiziki hilini ýokarlandyrmak we dürli bölümleriň arasynda içerki jebisligi we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin Henwcon, 2022-nji ýylyň ikinji basketbol dostluk duşuşygyny 15-nji aprelde agşam sagat 6-da kompaniýanyň basketbol meýdançasynda geçirdi. Her iş pudagynyň wekilleri tomaşa etdiler oýun we meýdançadaky oýunçylar üçin şatlyk.

Oýunyň iki tarapy, Liu ongonyň ýolbaşçylygyndaky gyzyl topar (kapitan Li Yuu) bilen gök topar (kompaniýanyň beýleki bölümleriniň agzalary) boldy.Baş inerener Li wi ýerdäki gözegçilik üçin jogapkär bolmagyny dowam etdirdi, Çin Mangai bolsa emin hökmünde çykyş etdi.Hususan-da, dolandyryş bölümi bäsdeşlik guramasy we güýçli goldaw üçin ýokary baha berildi.

Oýun dört bölüme bölünip, hersi 10 minut dowam etdi.Sygyrmak bilen ýaryş resmi taýdan başlandy.Iň soňkusyndan tapawutlylykda bu oýnuň ilkinji pökgüsini gyzyl topar gazandy.Takyk makiýa shot oky sebedi urup, 2 oçko gazandy, bu bolsa tomaşaçylary birek-birege el çarpdy.Mawy topara şu gün täze oýunçy goşuldy, şonuň üçin hyzmatdaşlyk gaty ökde däldi we uzak wagtlap köp bal ýitirip, atyş duýgusyny tapmadylar.Ilkibaşda ballary yza galdy, olar hem passiw ýagdaýda boldular.Bagtymyza, Liu Meng bu duýgyny soň tapdy.Ol yzly-yzyna 3 oçko bilen birnäçe owadan uzak aralyga düşürdi, bu gök topara hasaby tapmaga kömek etdi we “gowy iş edenligi” üçin tomaşaçylaryň biragyzdan şatlanmagyna sebäp boldy.Gyzyl topar gowy ritm bilen oýnady, ýöne ýagdaý üýtgedi, kem-kemden öňe geçdi.Birinji çärýekdäki hasap 18:20 boldy (Red VS Blue).

Ikinji we üçünji çärýekde ýaryş şertleri ajaýyp boldy.Youthaşlar tupany we gyzyl toparyň ajaýyp başarnyklary meýdançada ajaýyp çykyş etdi.Takyk we ugurtapyjy hyzmatdaşlyk bilen 16: 8-de kiçijik bir ýokary derejä ýetdiler we ýene-de öňe saýlandylar;gök bolsa ýene bozuldy.Olaryň paslary talandy ýa-da çäkden çykmak üçin gaty kyn boldy.Mundan başga-da, olaryň garşydaşlary gyzyl toparyňkydanam pesdi we atyşda ýeňiş gazanmak prosesi pesdi, şonuň üçin hasap yzda galdy.Thenöne şondan bäri iki tarap hem üýtgäp, biri-birini kowalap, gezekli-gezegine ýokarlandy we bal tapawudy gaty berkdi.

a

Oýunçylar yza gaýtmaga çalyşýardylar

b

Gyzyl toparyň agzasy Liu ongongçeng 3 oçkony uzakda urdy

Geçen çärýekde, dördünji oýun, ýeňiş gazanmak üçin iki tarapyň oýunçylary henizem doly söweş ruhuny sakladylar we gijeki böküş şekilleri güýçli boldy.Gök toparyň täze oýunçylary ýerlerinden turup, topy goramakda, topy goramakda we goramakda gowy iş etdiler, bu hem atyşa goşant goşdy.Closeakyn oklar we uzyn oklar ýygy-ýygydan üstünlik gazandy.Ortadaky hasap 64-60-a ýetdi, gök topar öňde iki pökgi geçirdi.Gyzyl reňkli bolmak islemedi.Soň hakykatdanam iki pökgi urup, hasaby deňlediler.Tomaşaçylar nerw we ajaýyp sahna tomaşa etmekden lezzet aldylar.Kiçijik janköýerler halaýan toparyna begenmek üçin gaty gygyrdylar.Wagt soňky 20 sekuntda geldi.Bu wagt gyzyl topar henizem iki oçko öňde barýardy.76: 74-de gök topar pauza çagyrdy we taktikany düzdi.Gyzyl topar soňky topy, gök toparyň üç oçkony goramagy ýüregine düwdi.Bluer soňky okuň hemmesine üns berdi.Netijede, basketbol tory sypdyrdy we gyzyl topar ýeňiş gazandy.

Oýunda ýeňijiler we utulanlar bar, ýöne kim utulsa-da, ýeňse-de, iň soňky ýeňiji tomaşaçydyr.Oýunda görkezilen agzybirlik we hyzmatdaşlygyň üsti bilen oýunçylar toparyň güýjüne düşünmegi, garşydaşlaryna hormat goýmagy we dostlugy gazanmagy öwrenerler diýip umyt edýäris, indiki dostluk oýnunyň gelmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

c

Iki tarapyň oýunçylary oýundan soň toparlaýyn surata düşdüler

 d

Kiçijik janköýerler halaýan toparyna begenmek üçin höwes bilen gygyrýarlar

e

Gök toparyň oýunçysy atmak üçin bökdi


Iş wagty: Aprel-19-2022