Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Habarlar

 • German Pfisterer Holding AG zawodynyň barlagy

  German Pfisterer Holding AG zawodynyň barlagy

  Zawodyň gözden geçirilişi barada aýdylanda, her kimiň ilkinji reaksiýasy uly söweş bolmaly, uzak we agyr gözleg işini geçirmek üçin uzakdan portfelleri we dürli enjamlary göterýän awtoulaglarda bir topar adam bolmaly.Emma bu adaty zawod gözleg usulydy, şu gün isleýärin ...
  Koprak oka
 • “HENVCON 2022-iň soňy ″” diňläň

  “HENVCON 2022-iň soňy ″” diňläň

  2022-nji ýylyň ahyrynda jaň etmekçi, 2022 HENVCON işgärleri Täze ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.Geçen ýyla ser salanymyzda, HENVCON işgärleri ýeterlik ösüş gazanyp, öňe gitmäge çalyşýarlar.Departmentshli bölümler sazlaşykly, söýýän, sazlaşykly we agzybir uly maşgala gurmak üçin işjeň hyzmatdaşlyk edýärler ...
  Koprak oka
 • German elektrik elektrik ýarmarkasy

  German elektrik elektrik ýarmarkasy

  Germaniýanyň elektrik energiýasy ýarmarkasy - Germaniýada Frankfurt sergisi 1851-nji ýylyň 1-nji maýynda Angliýada dünýäde ilkinji beýik sergi geçirildi.Senagat rewolýusiýasy tamamlanandan soň, Angliýa dünýäde birinji derejeli güýç boldy.Angliýanyň beýik güýjüne hiç kim şübhelenmeýär, ...
  Koprak oka
 • Güni akylly beden bilen başlaň

  Güni akylly beden bilen başlaň

  22-nji sentýabr, 2022-nji ýyl sport şekili.HENV ...
  Koprak oka
 • Dongçing kölünde ýöremek we tebigata degmek

  Dongçing kölünde ýöremek we tebigata degmek

  Şenbe, 16-njy iýul, 2022HENVCON-yň türgenleri ullakan mugt gezelenç etmegi meýilleşdirýärler.14,8 kilometrlik pyýada ýörişi garşylaýarlar ...
  Koprak oka
 • 2022-nji ýylda Henwkonyň topar döretmek işi üçin gaty göreşip, ýeňşi kabul etmek

  Biz, ýurduň dürli künjeklerinden, agyrlyk güýji sebäpli okeana akýan dürli çeşmelerden bolan kiçijik derýalar ýaly, Henwkonyň uly maşgalasyny emele getirýän ykbal bilen birleşýäris.Toparlaýyn işlemek ukybyny we ýerine ýetiriş ukybyny ýokarlandyrmak, işgärleri çuňlaşdyrmak baradaky asyl niýetine laýyklykda & ...
  Koprak oka
 • "Durup bolmajak hereketde işjeň durmuş"

  "Durup bolmajak hereketde işjeň durmuş"

  Henwkonyň ikinji içerki basketbol dostluk oýnunyň ýazgysy Saglyk bedeni gowy işiň kepili bolup, durmuş hereketde.Işgärleriň fiziki hilini ýokarlandyrmak we dürli bölümleriň arasynda içerki jebisligi we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin Henwcon ikinji b ...
  Koprak oka
 • Optiki kabelleriň arasyndaky tapawut

  Optiki kabeller we kabeller barada aýdylanda, her kim özüni nätanyş duýmaly däldir.Hakykatdanam, optiki kabeller we kabeller gündelik durmuşymyzda örän ýygy duş gelýän zatlar we olar biziň aragatnaşyk jogapkärçiligimizi öz üstüne alýarlar.Bu iki kabeliň daşky görnüşi gaty üýtgeşik görünmeýänligi sebäpli, köpümiz ...
  Koprak oka
 • Zawodyň sapary we täze üpjün ediji üçin “Fiberhome” tarapyndan barlag

  Zawodyň sapary we täze üpjün ediji üçin “Fiberhome” tarapyndan barlag

  2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda, Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd-iň syn topary, kompaniýamyzyň baş müdiri jenap Kiao bilen bilelikde zawodymyzda ýerinde barlag geçirdi.Oňa uly ähmiýet berip, kabul ediş meýdançasyny öňünden düzdük.T ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp guş uçuşlary 2021-nji ýylda sypdyryp bilmersiňiz

  Ajaýyp guş uçuşlary 2021-nji ýylda sypdyryp bilmersiňiz

  Guşlaryň uçuşlary häzirki wagtda peýdaly önümler bolup, hakykatdanam ýokary woltly kömekçi polýuslarda vakuum wyklýuçatellerine urýan guşlaryň elektrik togunyň kesilmeginiň öňüni almaga kömek edýär.Arkaýyn oturyp, adaty işiňizi ýerine ýetirýärsiňiz öýdýän, birden gaty ses eşidilýär we güýç gaçýar.Soň ...
  Koprak oka