Guangdong Henvcon Electric Power Technology CO., LTD.

Biz hakda

31b32624b5e01ff55d5a37fa69270e2

HENWKONA hoş geldiňiz

Müşderilere eltilmeli önümleriň öndürilişine yzygiderli gözegçilik edilmegini üpjün etmek, şeýle hem satuw we hyzmat satyn alşymyz ýaly hil kepilligi bar, ISO9001.
Şertnamalaryň şertlerine we degişli standartyň we spesifikasiýanyň talaplaryna laýyklykda täze önümler iberiler we iberiler. Önümçiligiň her tapgyryny tassyklamak we her önümçiligiň öň ýanynda.

Rawhli çig mal, komponentler we kömekçi esbaplar barlanylmaly, hiliň tassyklanjakdygyny we kabul edilip bilinjekdigini täzeden barlamaly.Taýýar önümleriň köpüsi barlanyldy we dadyldy, ähli önümler materiallardaky we işçi gämisindäki kemçiliklerden azat bolmaly, gurulmazdan ýa-da ulanylmazdan ozal kemçilikli önümler mugt çalşyrylyp ýa-da bejerilip bilner.
Bu, bize hödürlenýän önümleriň täze, täze öndürilen, ulanylmadyk, hiline we öndürijiligine we hemmesiniň ylalaşylan spesifikasiýa talaplaryna we şertlerine laýyk geljekdigine kepillik berilýär.
Teklip bize berilýänçä, beýannama şertnamanyň ýa-da satyn alyş buýrugynyň aýrylmaz bölegi bolup biler, şol bir kanuny güýje eýe bolar.
Önümlerimiziň dizaýn edilen hyzmat möhleti, dogry gurnama, tehniki hyzmat we öndürijilikde azyndan 25 ýyl bolmaly。

Biziň hormatymyz

5ae1381534811

5ae1366f402db

5ae13678d3c6d

5ae143d356e2f

5ae14395e212a

5ae1437b2de09

Toparymyz

team (4)
team (6)
team (2)
team (5)
team (1)
team (3)

Taryhymyz

 • 2016
  Bir işe başla.
 • 2017
  SO9001, ISO14001
  Esasy önümler: tok armaturlary, optiki kabel armaturlary
  Daşary ýurt bazarlaryny we topar döretmek, içerki ulgam amallaryny gowulandyrmak.
 • 2018
  Topar kompaniýasy döredildi, möhür basýan enjamlar we guýma şahalary goşuldy.
 • 2019
  Merkezi kärhanalaryň we döwlet kärhanalarynyň müşderileri bilen gepleşik geçirmek we hyzmatdaşlyk etmek;
  Ulgam prosesini dolandyrmaga doly giriň.
 • 2020
  Döwlet seti we Hytaý Günorta elektrik torunyň ökde üpjün edijisine resmi taýdan girdi we Siçuan we Guangxi-de ofisler açdy.
 • 2021-nji ýyl
  Dongguan şahasynyň giňelmegi we göçürilmegi.